Watch your foot! Watch your ass!

Bayard wu berserker
Bayard wu berserker 01